Tsunami Restaurant and Sushi Bar

  • Food
2223 S. Highland Dr.
Salt Lake City, UT 84106
(801) 467-5545